Linkse politici hebben te lang hun ogen gesloten voor migratieproblemen

Linkse politici hebben te lang hun ogen gesloten voor migratieproblemen

Delen op

Links België steunt op humane waarden zoals verdraagzaamheid, respect voor elkaar, respect voor de autonomie van het individu, vrijheid en verzet, zich blijvend tegen verdrukking en intellectuele betutteling van welke oorsprong ook. Echter in de laatste 3 decennia is links België daar extreem ver in gegaan en werd er meermaals op gewezen overdadig positieve discriminatie na te streven.

Op het vlak van de sociale zekerheid en werkloosheidsuitkering gold decennialang een universele toegankelijkheid die wettelijk was verankerd (voor de onderlaag van de samenleving waar migranten zich vaak bevinden) waar ze al te vaak op moesten en nog moeten steunen. Moslimmigranten stemmen dan ook in overvloed op de linkse partijen ook onder meer omwille van hun historisch lidmaatschap met linkse vakbonden en het ruime aanbod aan allochtone kandidaten op de meeste linkse-kieslijsten. Linkse partijen lijken dan ook door de jaren heen meer en meer op een multiculturele vergoelijkingslobby.

Maar vele allochtonen beleven nu ook zelf aan den lijve het besparingsbeleid in de sociale zekerheid in het algemeen en het strikte activeringsbeleid van de VDAB en de RVA in het bijzonder. Tegelijkertijd observeren ze de islamofobie van het bestuur en voelen zich meer dan eens verraden door hun allochtone verkozenen. En sommigen van die ‘linkse beschermelingen’ zijn nu boos, teleurgesteld in links, teleurgesteld in hun zichzelf omdat ze ‘het niet waarmaken’ in onze samenleving en geven dan de volledige westerse maatschappij de schuld van hun falen. Deze evolutie is evenwel een hersenbreker voor de linkse partijen. Consolidatie en beheersbaarheid zijn voor hen nu sleutelwoorden geworden. Het gevaar om het allochtoon ‘kiesvee’ te verliezen is zeer acuut en reëel en moet ten allen prijzen vermeden worden.

Alle linkse partijen hebben te lang hun ogen hebben gesloten voor evidente onrechtvaardigheden die onder meer voortkwamen uit de migratie. Het multiculturalisme dat de linkse politici verdedigden, leidde tot onverschilligheid en zorgde voor een breuk tussen de burgers. De samenleving is daardoor verder uit elkaar. Links maakte deel uit van de wereld van ‘de beau monde’. Linkse politici, hogepriesters van ‘het vrije woord’ verketterden jarenlang de critici van het doorgeslagen multiculturalisme.

“Linkse politici, hogepriesters van ‘het vrije woord’ verketterden jarenlang de critici van het doorgeslagen multiculturalisme”

Doordat links de laatste decennia hopeloos op de dool is gekomen komen zij niet toe aan een van hun belangrijkste sociaaldemocratische taakstellingen: het beschermen van de sociaal zwakkeren. Integendeel! Decennia van socialistisch bestuur en multicultureel gelobby heeft van onze ‘welvaartsstaat’ een sociaaleconomische puinhoop gemaakt, met werkloosheids- en armoedecijfers die aan olympische records doen denken en immigratie die uit de hand aan het lopen is. Linkse partijen hebben zich jaren laten leiden door cliëntelisme, opiniepeilingen en marktonderzoeken. Links wentelde zich in het multiculturalisme en cliëntelisme waardoor talloze allochtonen gevangen bleven binnen de tradities van de eigen groep. Want hoe rijm je de gedachte van emancipatie met stellingen van linkse volksvertegenwoordigers die de hoofddoek als een middel tot emancipatie beschouwen? Nochtans weten ze perfect dat dit kledingstuk symbool staat voor onderdrukking en vrouwen op de arbeidsmarkt minder kansen biedt.

“Links wentelde zich in het multiculturalisme en cliëntelisme waardoor talloze allochtonen gevangen bleven binnen de tradities van de eigen groep”

Maar ook de politiek in het algemeen heeft te lang de ogen gesloten gehouden voor het groeiende ressentiment bij de groepen in de samenleving, die zich in de groeiende welvaart tekort gedaan en in de politiek in de steek gelaten hebben gevoeld. Meer dan wie ook voelden zij de last van honderdduizenden vreemdelingen, die juist hun buren werden. En door die ‘buren’ is er nieuw gevaar gevonden in de ‘massamigratie’ van moslims en de sluipende islamisering van Europa. Want we beginnen we nu pas te beseffen dat het echte probleem in de komende jaren de aanslag op onze welvaartsstaat is door migranten die hier van de sociale zekerheid komen profiteren.

Het populisme en het ongenoegen is zich in bijna alle landen sterk gaan verbinden met de migratie- en integratieproblematiek. Van een gelijkmatige spreiding over België is nooit sprake geweest. De nieuwkomers vestigden zich met name in de grote en middelgrote steden, waar ze in een aantal gevallen nu meer dan een derde van de inwoners en de helft van de jeugd vormen. In juist de sociaal en economisch zwakkere wijken van de grote steden loopt het aandeel migranten hoog op. Dat leverde en levert uiteraard spanningen op met de traditionele bewoners van die wijken.

En het is in die wijken, in het bijzonder in moslimwijken rond Brussel en Antwerpen dat niet enkel migranten jongeren maar ook Belgen met allochtone achtergrond hun plaats niet vinden in onze maatschappij en geen identiteit vinden door de groeiende polarisering tussen bevolkingsgroepen als gevolg. Misnoegde jongeren die zich benadeeld voelen omdat ze moslim zijn. Onderschat de steeds groter wordende groep niet van perspectiefloze allochtone jongeren zonder adequate opleiding in een door kennis gedreven economie waar selectie op basis van origine geen uitzondering is. Onderschat de laksheid over opvoeding van hun kinderen door allochtone ouders niet. Onderschat de minachting niet over de westerse waarden en normen die worden meegegeven in de opvoeding van allochtone jongeren. Onderschat de onderwerping van gender die wordt geïndoctrineerd van kleins af. Onderschat het aantal misnoegde jongeren niet die ten prooi vallen aan radicalisering. En radicalisering en misdaden door sommige jongeren is dan ook het gevolg.

En die radicalisering heeft zijn prijs. Die prijs werd recent betaald door onschuldige burgers die in stukken werden gereten door geradicaliseerde moslims ‘van bij ons’ die zichzelf hebben opgeblazen tijdens aanslagen in Brussel.

De politiek is sinds decennia gedomineerd door de oorspronkelijk linkse visie dat misdaden een consequentie zijn van externe factoren in de omgeving van de crimineel, van sociale ongelijkheid (dus het ontbreken van een communistische heilstaat) tot een moeilijke jeugd. Deze lakse houding heeft dan ook tot ontelbare problemen gezorgd. Sommige allochtone jongeren die eigenlijk (gevaarlijke) criminelen zijn hebben de zwakheid van links-België gezien en gebruikt en het is door deze lakse houding en het ge-pamper van links voor deze groep dat bepaalde moslimjongeren misschien wel getransformeerd zijn tot geradicaliseerde islamisten.

Links België ziet het niet maar inmiddels in Turkije kunt u zien wat er van een samenleving wordt als bepaalde islamitische krachten de ruimte en het voor het zeggen krijgen. In verschillende Europese landen zijn al de eerste tekenen van een sluipende machtsovername door dezelfde chaotische, misdadige, misbruikende en racistische politiek-religieuze ideologieën al zichtbaar.

De enige manier voor ons om dat proces tot staan te brengen en om te keren en te stoppen met het lakse alles tolererende links beleid. Dit door zeer hard op te treden tegen zij die onze welvaartsstaat en westerse waarden aanvallen en te stoppen met het stemmen op partijen en politici die ten koste van letterlijk alles en iedereen deze ‘multiculturele’ nachtmerrie in stand willen houden.

 

Lees ook:

 

Reageer